Polityka prywatności

TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „VIZJA”

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Tobie kilka informacji:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych będzie Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” Sp. z o.o. („TE VIZJA”) z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e-mail: kontakt@vizja.pl
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym, statystycznym oraz kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celach niezbędnych do wykonania umowy.
 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców Twoich danych to upoważnieni pracownicy właściwych jednostek organizacyjnych Administratora danych.

 

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej przedłożonej Administratorowi danych.

 

Czy i gdzie możesz złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.

 

TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „VIZJA”

INFORMATION CLAUSE

 
As of 25 May 2018, existing legislations of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 are in operation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation – after „the Regulation”), therefore, according to the wording of art. 13 ust. 1 and ust. 2 of the Regulation, we would like to give you some information:

 

Who is the administrator of personal data?

The administrator of your data will be the Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” Sp. z o.o. („TE VIZJA”)in Warsaw (01-030) at ul. Pawia 55, e-mail address: kontakt@vizja.pl

 

What is the purpose and legal basis for the processing of personal data?

Your personal data will be processed for information, statistical and contact purposes on the basis of art. 6 ust. 1 lit. a) and point (a) b) Regulation, within the framework of your consent and for the purposes necessary to perform the agreement.

 

Do you need to provide us with your personal details?

Providing personal information is voluntary.

 

What are the categories of recipients?

The predicted categories of recipients of your data are IT department staff and the Data Administrator’s management staff.

 

What are your rights?

You have the right to access your data and the opportunity to obtain a copy of the data and the right to correct, remove, request processing restrictions, object to processing, and the right to transfer data and withdraw this consent at any time. The consent may be withdrawn in a written form submitted to the Data Administrator.

 

Can you and where can you file a complaint regarding data processing?

You have the right to file a complaint regarding the processing of data to the Supervisory Authority when you think that the processing of your data violates the provisions of the Regulation.

 

How long will your data be processed and stored?

Your personal data is processed and stored until the consent is withdrawn, and after that time can be processed and stored during the period of prescription of possible claims.

 

Will the data be processed in an automated way?

The above data may be processed in an automated manner, including profiling, whereby the processing of the above data will be used, inter alia, to assess the information in the possession or will be the Data Administrator.