Oferta edukacyjna

Cechy szczególne:
Program motyle dedykowany dzieciom wymagającym specjalistycznego wsparcia
Szeroka oferta zajęć indywidualnych w tym m.in. terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia Integracji Sensorycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Własna pracownia integracji sensorycznej, gabinet pedagogiczny, psychologiczny, logopedyczny

Sala doświadczania świata (Snoezelen), Gwiezdna sala ciszy
Boisko, wewnętrzny plac zabaw i hala sportowa, kuchnia, stołówka, biblioteka, sala kinowa
Wykwalifikowana, doświadczona i stale rozwijająca się kadra pedagogiczna, która ściśle ze sobą współpracuje
Kameralne klasy, sprzyjające rozwojowi dzieci
Bogata oferta zajęć o charakterze integracyjnym, w tym Trening Umiejętności Społecznych, arteterapia, muzykoterapia;
Wszechstronna aktywizacja twórcza uczniów poprzez m.in. zajęcia artystyczne, umuzykalniające
Szkoła na co dzień współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Towarzystwa Edukacyjnego „VIZJA”, zapewniając tym samym uczniom wsparcie oraz możliwość stałych obserwacji i opieki specjalistów
Oferta
 • Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań poprzez stałe obserwacje dzieci oraz odrębnie opracowywane przez psychologów, pedagogów i logopedów Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET), mające na względzie całościowy rozwój ucznia z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy;
 • Placówka realizuje cokwartalną analizę potrzeb dziecka;
 • Nasza Szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Nie ma w niej przemocy i agresji, a potencjał dzieci wykorzystywany jest przy każdej możliwej okazji;
 • Prowadzone są zajęcia terapeutyczne:
  • Terapia Psychologiczna, wspomagająca funkcjonowanie ucznia w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności jego działań, wspierająca w osobistym rozwoju.
  • Terapia Pedagogiczna, skupiająca się na pomocy dziecku w tym niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych
  • Terapia Logopedyczna, , której nadrzędnym celem jest optymalne usprawnienie procesu komunikacji poprzez m.in.:
   • stymulację rozwoju mowy,
   • pracę nad poprawnością gramatycznej, semantycznej i leksykalnej strony wypowiedzi,
   • rozwijanie kompetencji komunikacyjnej,
   • stymulacja rozwoju mowy narracyjnej i opowieściowej,
   • ćwiczenia emisji głosu,
   • wprowadzanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji.
  • Neurologopedia,
  • Fizjoterapia,
  • Terapia Integracji Sensorycznej,polegająca na dostarczaniu bodźców sensorycznych z zakresu systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego oraz wzrokowego, słuchowego, węchowego i smakowego, jak również usprawnianiu pracy gałek ocznych, kształtowaniu stabilizacji centralnej, kształtowaniu schematu ciała, usprawnianiu grafomotoryki,
  • Psychomotoryka, czyli zajęcia usprawniające, dedykowane dzieciom młodszym, których rozwój ruchowy, mowa, emocje oraz schemat ciała rozwijają się nieharmonijnie.
  • Muzykoterapia, metoda wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na ustrój psychosomatyczny dziecka poprzez:
   • wzbudzanie pożądanych emocji (uczuć, stanów afektywnych, nastrojów),
   • wzbudzanie gotowości do kontaktu,
   • korzystne wpływanie na samopoczucie ucznia
  • Hortiterapia, czyli forma rehabilitacji wspomagającą leczenie za pomocą ogrodu
  • Dogoterapia,
  • Hipoterapia,
  • Rehabilitacja, realizowana pod opieką fizjoterapeuty. Uczniowie wykonują ćwiczenia ruchowe zgodne z zaleceniami lekarskimi, wynikającymi ze specyfiki choroby i aktualnego stanu sprawności.
  • Masaż leczniczy,
  • Basen terapeutyczny
  • Zajęcia manualne z elementami arteterapii, wspierające uczniów w zakresie ich indywidualnych zainteresowań oraz wrodzonych możliwości twórczych.
  • Zajęcia uspołeczniające prowadzone przez psychologa lub/i pedagoga, które odbywają się z całymi klasami. Zajęcia dostosowane są do możliwości i potrzeb grupy.
   Zajęcia mają na celu:

   • Doskonalenie umiejętności prospołecznych poprzez kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie opartych na Zegarze 12 Wartości*,
   • Utrwalanie zasad i norm panujących w szkole i w społeczeństwie;
   • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności;
   • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
   • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
  • Zajęcia wspomagające edukację, realizowane raz w tygodniu. Program terapii na zajęciach konstruowany jest indywidualnie dla każdego ucznia w oparciu o wcześniej dokonaną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, szczegółową analizę dokumentów ucznia oraz wywiady przeprowadzone z rodzicami i nauczycielami.
  • Różnorodne metody, ze szczególnym uwzględnieniem Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, M. Montessori, Edukację wg Planu Daltońskiego,
  • Metody N.C Kepharda, metody Kinezjologii Edukacyjnej, nasi nauczyciele oraz specjaliści szkolni wprowadzają i dostosowują formy, metody oraz środki dydaktyczne do możliwości psychofizycznych uczniów tak, by ich rozwój był wszechstronny
  • Diety sensoryczne dla uczniów,
  • Wolontariat dzieci- jako uspołecznienie, uwrażliwienie na potrzeby innych (Dom Kultury, kartki świąteczne, paczki dla potrzebujących itp.).
Nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole dostosowują i modyfikują zajęcia dodatkowe do potrzeb rozwojowych oraz zainteresowań uczniów.
Szkoła wyposażona jest w:
 • Salę Integracji Sensorycznej;
 • Salę doświadczania świata (Snoezelen), zapewniająca dzieciom wyciszenie emocjonalne, relaks, a co za tym idzie również wsparcie ich rozwoju;
 • Gwiezdną sala ciszy- dostępna nie tylko podczas terapii, ale także w czasie przerw, ograniczająca hałas na przerwach, zwiększająca świadomość uczniów w zakresie ograniczania hałasu w swoim otoczeniu, pozwalająca uczniom na wyciszenie się, bycie z samym sobą lub innymi dziećmi w ciszy.

Nasza szkoła poza standardową współpracą z Rodzicami uczniów, opartą na zaufaniu i sprawnej komunikacji, oferuje ponadto:

 

 • Ognisko – wzajemne wsparcie dla Rodziców. Spotkania grupowe, odbywające się cyklicznie (przynajmniej raz w miesiącu), podczas których Rodzice, przy wspólnie przygotowywanym poczęstunku, wraz z obecnym specjalistą/specjalistami mają okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami, trudnościami, sukcesami, zarówno swoimi, jak i dzieci.
 • Obligatoryjne spotkania indywidualne ze specjalistami, w tym m.in. z terapeutą rodzinnym, lub psychologiem, odbywające się raz w miesiącu
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych – Akademia Dobrego Rodzica, mająca na celu rozwój kompetencji wychowawczych takich jak m.in.:
  • Lepsze rozumienie dziecka, jego potrzeb i możliwości;
  • Dobrą komunikację z dzieckiem;
  • Radzenie sobie z emocjami własnymi i emocjami dziecka;
  • Wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami.

 

Czesne obejmuje:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 7:00-18:00,
 • realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzanego przez nauczycieli Towarzystwa Edukacyjnego „VIZJA”, w tym:
  • Zajęcia uspołeczniające prowadzone przez psychologa lub/i pedagoga
  • Zajęcia wspomagające edukację, realizowane raz w tygodniu.
  • Różnorodne metody, ze szczególnym uwzględnieniem Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, M. Montessori, Edukację wg Planu Daltońskiego, Meyody N.C Kepharda, metody Kinezjologii Edukacyjnej
  • Diety sensoryczne dla uczniów, wprowadzane przez terapeutę Integracji Sensorycznej
  • Wolontariat dzieci- jako uspołecznienie, uwrażliwienie na potrzeby innych (Dom Kultury, kartki świąteczne, paczki dla potrzebujących itp.)
  • Język angielski rozszerzony do 5 godzin w tygodniu oraz 1 godziny z native speaker’em
  • Drugi język obcy – 3 godziny w tygodniu
  • Wychowanie fizyczne – zajęcia prowadzone przez specjalistę 3 godziny w tygodniu, realizowane w oparciu o konsultacje z fizjoterapeutą
  • Zajęcia muzyczne prowadzone przez nauczyciela muzyki
  • Zajęcia plastyczne prowadzone przez nauczyciela plastyki
  • W klasach I – III: dodatkowy przedmiot „Podstawy Robotyki” (1x/tyg.)
  • W klasach IV – VIII: dodatkowy przedmiot „Programowanie komputerowe” (1x/tyg.)
  • Zajęcia szachowe, z logicznego myślenia oraz Science i Science Lab
 • Obowiązkowe zajęcia dodatkowe
  • Język polski – zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
  • Matematyka – zajęcia “Olimpic” lub “Extra” (klasy I-III)
 • Dodatkowe zajęcia: ”Program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) w klasie VIII”
 • Oferta  zajęć dodatkowych do wyboru (bezpłatne i płatne)
 • Zajęcia z serii „Odrabianki” – odrabianie lekcji w szkole
 • Aktywne zajęcia świetlicowe
 • Edukacja społeczna jako przedmiot (klasy I-III), oraz Projekt Społeczny (klasy IV-VIII)
Wpisowe obejmuje:
 • Diagnozę wad postawy realizowaną przez fizjoterapeutę w klasach I-III oraz startowej na początku
  każdego roku
 • Diagnozę gotowości szkolnej realizowaną przez pedagoga
 • Diagnozę logopedyczną realizowaną przez logopedę szkolnego w klasach I-III oraz startowej na początku każdego roku
Wyżywienie:
 • Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub owocowo-warzywną przekąską
 • Szkoła bez plastiku – woda z poidełek dostępna przez cały dzień.
 • W wyżywieniu uwzględniane są specjalne potrzeby żywieniowe, w tym alergie
Opłaty dodatkowe:
 • Podręczniki i dodatkowe materiał edukacyjne
 • Mundurek szkolny – komplet podstawowy
 • Dodatkowa karta dostępowa do budynku (każdą ponad jedna przysługującą na ucznia)
 • Zajęcia dodatkowe z poza oferty proponowanej przez szkołę – zgodnie z kosztem uruchomienia.
 • Zajęcia dodatkowe specjalistyczne – wg cennika podanego w Extranecie oraz na stronie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TE Vizja
 • Zajęcia na basenie
 • Egzaminy Cambridge i egzaminy z innych języków obcych
 • Dostęp do dziennika elektronicznego Librus Synergia
 • Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 • Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 • Wycieczki oraz zielone i białe szkoły
 • Indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą, realizowane w oparciu o liczne obserwacje i programy zajęć specjalistycznych
 • Ubezpieczenie NNW – opcjonalnie