Zasady rekrutacji

1

Etap pierwszy

Zgłoszenie chęci zapisania ucznia drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście.
Tel.: +48 577 755 001 E-mail: lo_warszawa@tevizja.pl
Wniesienie opłaty wpisowej
Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
Test wiedzy i umiejętności (matematyka, język polski, język angielski) – absolwenci placówek TE Vizja są zwolnieni z testu.
2

Etap drugi

Przedstawienie przez kandydata wyniku sprawdzianu ósmoklasisty (liceum 4-letnie) lub testu gimnazjalnego (liceum 3-letnie)
Przedstawienie przez kandydata świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub wyników klasyfikacji śródrocznej oraz dodatkowych osiągnięć ucznia
Omówienie wyników testu wiedzy i umiejętności
Wniesienie opłaty czesnego
Spotkanie z Dyrektorem: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej
Dni otwarte Dni otwarte Dni otwarte